Return To The Batcave – Regulamin

1. RETURN TO THE BATCAVE to impreza prywatna.

2. Uczestnik imprezy RETURN TO THE BATCAVE jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zastosowania się do wskazań i poleceń organizatora imprezy.

3. Osoby przebywające na RETURN TO THE BATCAVE mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń obsługi, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

4. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do selekcji gości pod względem dresscodu oraz odmowy wstępu na imprezę bez podawania wyraźnej przyczyny.

5. Zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Obsługa RETURN TO THE BATCAVE ma prawo przeglądania zawartości bagaży, torebek, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają w/w przedmioty, w przypadku odmowy w/w czynności, osoba odmawiająca musi opuścić lokal.

6. Do lokalu nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 5 regulaminu, odmawiające zgodnie z regulaminem oddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 3 regulaminu, oraz osoby wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu.

7. Na RETURN TO THE BATCAVE mają wstęp jedynie osoby powyżej 18-go roku życia. Obsługa ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu weryfikacji jego wieku (należy posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek).

8. Imprezy organizowane przez RETURN TO THE BATCAVE to wyłącznie imprezy składkowe – osoba chcąca wziąć udział w imprezie jest zobowiązana do uiszczenia składki niezbędnej do przygotowania imprezy min. koszty najmu lokalu, sprzątanie itp. Wysokość składki zależy od typu imprezy.

9. Rzeczy gości znalezione na terenie RETURN TO THE BATCAVE należy przekazać Obsłudze.

10. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwa jej organizator. Każdy z uczestników imprezy powinien zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób biorących udział w zabawie. Wulgarne i nieprzyzwoite zachowania wobec osób trzecich nie będą tolerowane. Pamiętajmy też że większość imprez odbywa się w zamieszkanych przez innych budynkach, wiec kulturalnym jest używanie stonowanego głosu, wszelkie wrzaski i krzyki są niestosowne.

11. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu, obsługa RETURN TO THE BATCAVE ma prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie policji. Jednocześnie w przypadku osób, które dopuściły się aktów o znamionach przestępstwa lub wandalizmu, oprócz pociągnięcia do odpowiedzialności materialnej/karnej RETURN TO THE BATCAVE zastosuje zakaz wstępu.

12. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięku i światła mogącego spowodować uszkodzenia słuchu i wzroku.

13. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poziomem dźwięku i światła uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.

14. Należy zachować szczególną ostrożność na podestach i schodach łączących oba poziomy klubu, używając poręczy.

15. Podstawą wstępu i pobytu na RETURN TO THE BATCAVE dla dziennikarzy: prasa, radio i TV – jest zaproszenie wydane przez organizatora imprezy lub akredytacja upoważniająca do wstępu na imprezę.

16. Na terenie całego lokalu obowiązuje całkowity zakaz rejestracji dźwięku i obrazu. Odstępstwem jest odrębna zgoda wydana przez kierownictwo klubu.

17. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych, zniszczenia przedmiotów i urządzeń znajdujących się w RETURN TO THE BATCAVE sprawcy zobowiązują się do zwrotu kosztów za poniesione straty.

18. Podczas imprez obowiązuje kategoryczny zakaz sprzedaży i spożywania narkotyków czy dopalaczy oraz alkoholu.

19. Na RETURN TO THE BATCAVE obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem oznakowanych i przystosowanych do tego pomieszczeń dla palących. Osoby przebywające na salach dla palących dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.

20. Uczestnicy imprezy proszeni są o utrzymywanie po sobie porządku, a w razie wszelkich problemów czy nieprawidłowości poinformowanie o nich organizatora.

21. Osoby nieprzestrzegające ustaleń powyższego regulaminu lub nie reagujące na polecenia organizatora mogą za skutkiem natychmiastowym zostać wyproszone z imprezy, a w szczególnych sytuacjach obsługa ma prawo zatrzymać osobę i przekazać policji a poniesione koszty związane z biletem wstępu nie są zwracane.

22. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest stosownie do okoliczności przez Kierownictwo.

23. Kierownictwo klubu oraz upoważnione przez nich osoby są uprawnione do kontroli przestrzegania Regulaminu, a w przypadku stwierdzenia uchybień do zakazania korzystania z klubu.

24. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21 ust. 2, Ustawy z dnia 22.08.2002r.)

25. Zgodnie z polskim prawem, zwrot biletów i uzyskanie zwrotu pieniędzy może nastąpić tylko w sytuacji, gdy organizator odwoła imprezę, bądź też zostanie ona przeniesiona na inny termin. Zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 poz. 271), kupującemu bilety nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 powyższej ustawy.).

26. Biorąc udział w imprezie RETURN TO THE BATCAVE każdy uczestnik akceptuje ten regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress